Projekt

Inledning

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Stiftelsens intention och uppdrag

 • Stödja verksamheten i sådana organisationer och sammanslutningar inom och utom Norden som arbetar för att främja den helnyktra livsstilen, eller
 • Verka för att lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter bedriver en alkoholpolitik med denna inriktning,
 • Verka för information och opinionsbildning om den helnyktra livsstilen i nordisk samverkan,
 • Verka för nykterhetsfrämjande insatser bland barn och ungdom,
 • Verka för att det bedrivs vetenskaplig forskning om den helnyktra livsstilen,
 • Verka för de målsättningar som gäller för den nordiska nykterhetsrörelsen, samt
 • Verka för de helnyktras försäkringsintressen.

Prioriteringar avseende utdelning av fondmedel

Stiftelsens styrelsen beaktar särskilt ansökningar med dessa inriktningar:

Nordiska projekt
Nordiska projekt som främjar och stärker samarbetet mellan de nordiska länderna inom ramen för stiftelsens intention och syfte.

Projekten kan antingen vara ett samarbete mellan två eller flera organisationer i de nordiska länderna eller ett projekt som lyfter nykterhetsfrågan i ett nordiskt perspektiv.

Opinionsbildning
Genom information och opinionsbildning kan lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter påverkas att fortsätta bedriva en restriktiv alkoholpolitik. Det har visats i forskning att detta är ett av de effektivaste sätten att hålla nere alkoholkonsumtionen i samhället.

Forskningsbaserade projekt
För forskningsprojekten gäller att de ska vara initierade i den idéburna sektorn. De ska i första hand relateras till alkohol- och drogrelaterade problemställningar såsom internationalisering, sociala och kulturella påverkansfaktorer, förändring av dryckesmönster, värdering av evalueringsmetodik för förebyggande arbete etc. samt aktuella teman relaterade till behandling, skademinskningsstrategier för narkotika etc.

Sökande organisation ska i ansökan redovisa förutsättningar för tänkt val av samarbetande forskare/forskningsinstitution för projektet.

Barn- och ungdomsinriktade projekt
Projekt som utvecklar och stärker det alkohol- och drogförebyggande arbetet med barn och ungdomar som målgrupp.

Samverkansprojekt mellan flera organisationer
Stiftelsen uppmuntrar samverkan mellan organisationer inom samma land men också mellan organisationer i de nordiska länderna.

Kvalitetskriterier:

 • Klar och tydlig beskrivning av syftet/målet med projektet.
 • Klar och tydlig beskrivning av hur man ska uppnå projektmålet.
 • Att projektet inte omfattar ordinarie verksamhet.
 • En realistisk bild av organisationens förmåga att genomföra projektet.
 • En tydlig och realistisk tidsplan är väl beskriven.
 • Tydliga och mätbara aktiviteter är väl beskrivna.
 • En tydlig beskrivning av vilken metod för utvärdering som ska användas.
 • Att det finns en tanke om hur projektresultatet ska synliggöras.
 • Tydlig och specificerad budget är beskriven.

Formella krav på ansökan

Behöriga för projektmedel är idéburna organisationer med verksamhet inom Stiftelsens intention och uppdrag. För riksorganisationer gäller att ansökan kan avse projekt oavsett organisationsnivå, det vill säga avse såväl lokalavdelning, region/distrikt som central organisation. Ett projekt söks vanligtvis för ett år. Det är också möjligt att söka för fleråriga projekt, dock max tre år.

 • Om projektet bedrivs i samarbete med annan organisation och/eller är ett samnordiskt projekt, ska dessa organisationer ha gett sitt samtycke.
 • Av ansökan ska framgå organisationens namn, adress etc. samt bevis på organisationens juridiska status, såsom organisationsnummer eller motsvarande.
 • Ansökan undertecknad av behörig firmatecknare samt projektansvarig och formulerad i svenska kronor, SEK, ska insändas på för ansökan särskilt avsedd blankett.
 • Till ansökan ska bifogas organisationens stadgar, senaste årsmöteshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av ansökan. Eventuellt kan krav på så kallat revisionsintyg kan komma att begäras.

Förutsättningar för utbetalning och redovisning

Högsta ansökningsbelopp är 500 000 SEK per år. Beviljade projektmedel ska tas i anspråk senast ett år efter planerat startdatum, annars anses de förverkade. Undantag från denna princip kan göras om särskilda skäl finns och efter dialog med stiftelsen.

Vid beviljat bidrag förbinder sig sökande organisation att:

 • Inkomma med delredovisning senast 6 månader efter angiven projektstart på avsedd blankett (gäller projekt påbörjade aktuellt år).
 • För fleråriga projekt skall delredovisning lämnas första gången 6 månader efter angiven projektstart och därefter var 12:e månad.
 • Inom tre månader efter projektets avslut inlämna slutrapport på särskilt avsedd blankett.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att innehålla del av det beviljade beloppet till dess att del- och/eller slutredovisning inlämnats och godkänts.

 • Vid större förändringar i projektet skall detta meddelas och godkännas av stiftelsen. Om stiftelsen anser att detta medför för stor avvikelse från ursprunglig projektplan så har stiftelsen rätt att återkalla beviljat anslag.
 • Vid ej genomfört projekt eller vid uppenbart bristfällig redovisning kan krav på återbetalning komma att ställas på bidragstagaren.

GDPR

Från den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen, PUL, av dataskyddsförordningen GDPR. De kontaktuppgifter som anges i projektansökan respektive del- och slutredovisning kommer att sparas digitalt hos Stiftelsen Ansvar för Framtiden (personuppgiftsansvarig). Syftet är att kunna nå ansvariga för projektet under hela processen från det att ansökan skickas in till projektet är avslutat. Ansökan och eventuella del- och slutredovisningar kommer att arkiveras och sparas på obestämd tid för att kunna användas i forskningssyfte respektive framtagande av statistik för stiftelsens egen räkning. Rättslig grund för detta är intresseavvägning.

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se