Forum Ansvar

Forum Ansvar är en årlig mötesplats för stiftelsens huvudmän och samarbetspartners. Här möts både människor och organisationer för att ta del av aktuell forskning och utbyta idéer och erfarenheter med varandra. När vi möts i samverkan höjs vår gemensamma kunskapsnivå. De relationer som skapas ger mervärde och positiva processer för kunskapsspridning mellan och inom våra organisationer.

Tillsammans skapar vi dialog kring viktiga gemensamma frågeställningar som till exempel:

  • Hur förmedlar vi på bästa sätt stiftelsens huvudsyfte; att främja en helnykter livsstil?
  • Vilken forskning finns som är relevant för oss?
  • Hur kan vi göra den forskningen tillgänglig för våra medlemmar och förtroendevalda?
  • Hur ser framtidens medlemsskap ut i den ideella sektorn?
  • Hur kan ideella organisationer utvecklas i paritet med samhällsutvecklingen?

Vi har mycket att lära av varandra och genom Forum Ansvar stärker vi våra organisationer som inflytelserika samhällsbärare.

Forum Ansvar har också till syfte att utöka samarbetet mellan de nordiska länderna. Vi tror att med en tätare kontakt mellan organisationerna kan vi höja vår gemensamma kunskapsnivå ännu mer.

Nästa Forum Ansvar kommer att hållas i Sverige (Sigtuna) 13 november 2024.

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se