StartProjekt

Projekt

Inledning

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Stiftelsens intention och uppdrag

 • Stödja verksamheten i sådana organisationer och sammanslutningar inom och utom Norden som arbetar för att främja den helnyktra livsstilen, eller
 • Verka för att lagstiftande församlingar, regeringar och myndigheter bedriver en alkoholpolitik med denna inriktning,
 • Verka för information och opinionsbildning om den helnyktra livsstilen i nordisk samverkan,
 • Verka för nykterhetsfrämjande insatser bland barn och ungdom,
 • Verka för att det bedrivs vetenskaplig forskning om den helnyktra livsstilen,
 • Verka för de målsättningar som gäller för den nordiska nykterhetsrörelsen, samt
 • Verka för de helnyktras försäkringsintressen.

Prioriteringar avseende utdelning av fondmedel

Stiftelsens styrelse har tidigare beslutat att särskilt beakta ansökningar med inriktning på:
 • nordiska projekt,
 • nordiska regionala projekt,
 • forskningsprojekt, samt
 • ungdomsinriktade projekt.
Vid bedömning av inkomna ansökningar kommer främst följande kvalitetskriterier att tillämpas:
 • Beskrivning finns av varför man tror på metoden, t.ex. en oberoende bedömning av arbetssättet såsom exempelvis en rapport från tidigare forskning. Tidigare erfarenheter som beskriver metoden.
 • Klar och tydlig beskrivning finns om man tror att man kommer att kunna uppnå projektmålen under det aktuella projektåret eller om projektet är ett flerårsprojekt.
 • En tydlig och realistisk tidsplan finns.
 • Tydligt och mätbart resultat finns.

Samnordiskt och nordiskt regionalt arbete

Utvecklingen av nordiskt samarbete är viktig för att de internationella processer som har betydelse för nordisk alkoholpolitik ska kunna påverkas.

Inom detta område är vägar öppna för allt från nordiskt baserade samarbetsprojekt på ideologisk och politisk bas till etablering eller förstärkning av avgränsade nordiska samarbetsnätverk och projekt.

Forskningsbaserade projekt

För forskningsprojekten gäller att de ska vara initierade i den idéburna sektorn. De ska i första hand relateras till alkohol- och drogrelaterade problemställningar såsom internationalisering, sociala och kulturella påverkansfaktorer, förändring av dryckesmönster, värdering av evalueringsmetodik för förebyggande arbete etc. samt aktuella teman relaterade till behandling, skademinskningsstrategier för narkotika o s v.

Sökande organisation ska i ansökan redovisa förutsättningar för tänkt val av samarbetande forskningsinstitution för projektet.

Utveckling och förstärkning av alkohol- och drogförebyggande arbete bland ungdomar

Alkoholbruket bland ungdom har förändrats då fler och fler avstår helt från alkohol samtidigt som brukarna ökar sin konsumtion. Forskningen visar oss att det viktigaste vapnet i kampen för helnykterhet är alkoholpolitiska beslut som styr exempelvis tillgängligheten samt att målgruppen föräldrar får information och ökad kunskap om vikten av att vara restriktiv och hålla på åldersgränsen.

Vikt kommer att läggas vid projekt för nyskapande och utveckling inom det drog- och socialpolitiska området, med särskild tonvikt på utbildning och metoder att styrka nykterhets- och drogförebyggande arbete bland ungdom.

Arbetet kan ha inriktning mot den egna organisationen, nätverksbyggande med andra organisationer, samverkansprojekt med brobyggande mellan förebyggande behandlings- och eftervårdsinsatser, nya arbetsformer knutna till informationsteknologi, lobbyism och påverkan av myndigheter och statliga organ m fl.

Projekt av annan karaktär

Det är också möjligt att sända in en projektansökan relaterad till Stiftelsens ändamål oavsett om den omfattar de prioriterade områdena eller ej.

Vid beviljande av projektmedel kommer stor vikt att läggas vid projektets kvalitet varför man med ett väl genomarbetat projekt, vilket inte helt faller inom ramen, ändå uppmanas söka.

Förutsättningar för ansökan

Behöriga för projektmedel är idéburna organisationer med verksamhet inom för Stiftelsen relevanta målområden. För riksorganisationer gäller att ansökan kan avse projekt oavsett organisationsnivå, d v s avse såväl lokalavdelning, region/distrikt som central organisation.

Om projektet bedrivs i samarbete med annan organisation och/eller är ett samnordiskt projekt, ska detta anges liksom var projektet geografiskt kommer att genomföras.

Bidrag beviljas endast för ett år i taget. Högsta ansökningsbelopp är 500 000 SEK.

Ansökan undertecknad av behörig firmatecknare samt projektansvarig och formulerad i svenska kronor, SEK, ska insändas på för ansökan särskilt avsedd blankett. Av ansökan ska framgå organisationens namn, adress etc. samt bevis på organisationens juridiska status, såsom organisationsnummer eller motsvarande.

Till ansökan ska bifogas organisationens stadgar, senaste årsmöteshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av ansökan. Eventuellt kan krav på s.k. revisionsintyg komma att begäras.

Ansökan ska vara Stiftelsen Ansvar För Framtiden tillhanda senast den 31 maj. Läs mer om hur och när du skickar ansökan.

Förutsättningar för utbetalning och redovisning

I SEK beviljade medel utbetalas enligt nedan.

Vid beviljade bidrag förbinder sig sökande organisation att:
 1. Inkomma med delredovisning senast den 15 juni på särskilt avsedd blankett (gäller projekt påbörjade aktuellt år).
 2. Efter projektets slut lämna slutrapport på särskilt avsedd blankett, dock senast den 31 mars.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att innehålla del av det beviljade beloppet tills dess att del- och/eller slutredovisning inlämnats och godkänts.

Vid ej genomfört projekt eller vid uppenbart bristfällig redovisning kan krav på återbetalning komma att ställas på bidragstagaren.
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se